ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κατηγορία Τελευταία Νέα

4 Σεπτεμβρίου 2013

Μοντέλα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης PDF Print E-mail

Σήμερα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς χρησιμοποιούνται ευρέως τα παρακάτω μοντέλα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η χρήση τους έγκειται στην κρίση της κάθε επιχείρησης και εξαρτάται από τις ανάγκες για τιμολόγηση της και την εσωτερική οργάνωση που διαθέτει.

Απευθείας Αποστολή Τιμολογίου

Το πρώτο μοντέλο, αναφέρεται στην απευθείας αποστολή του τιμολογίου από τον εκδότη στον παραλήπτη. Αυτό γίνεται χωρίς παρεμβολή τρίτων μέσω διαδικτύου ή Δικτύων Προστιθεμένης Αξίας (Value Added Networks). Ο τρόπος αυτός αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων συναντάται κυρίως στις παρακάτω μορφές.

Η περίπτωση των περιορισμένων προμηθευτών

Πρώτη μορφή αποτελεί η εγκατάσταση στο σύστημα του παραλήπτη η-τιμολογίων μιας εφαρμογή αυτόματης μετάφρασης όλων των τιμολογίων που δέχεται στο δικό της ενδοεπιχειρησιακό μορφότυπο.. Ο αποστολέας στέλνει το τιμολόγιο στην μορφή που χρησιμοποιεί και ο παραλήπτης μέσω του συστήματός του το μεταφράζει στο δικό του μορφότυπο. Η παραπάνω διαδικασία συνηθίζεται σε περιπτώσεις ο παραλήπτης συναλλάσεται με περιορισμένο αριθμό προμηθευτών ή οι προμηθευτές του χρησιμοποιούν κοινά μορφότυπα.

Η περίπτωση του ισχυρού αγοραστή ή του καθορισμένου θεσμικού πλαισίου

Η δεύτερη μορφή αναφέρεται στην περίπτωση όπου ένας ισχυρός αγοραστής «υποχρεώνει» τους προμηθευτές του να στέλνουν τα τιμολόγια στο πρότυπο που χρησιμοποιεί ο ίδιος (π.χ. προμήθειες δημοσίου Δανίας, μεγάλες λιανεμπορικές επιχειρήσεις) ή που έχει καθοριστεί μέσω θεσμικού πλαισίου. Ο αποστολέας, προτού στείλει το τιμολόγιο στον παραλήπτη, υποχρεούται να κάνει ο ίδιος τη μετάφραση στο μορφότυπο του παραλήπτη (μέσω συγκεκριμένου λογισμικού) και στη συνέχεια να του το διαβιβάσει.

Μοντέλο Παρόχου Υπηρεσιών Εφαρμογής (Ενδιάμεσος)

Το δεύτερο μοντέλο αναφέρεται στην παροχή της υπηρεσίας ανταλλαγής ηλεκτρονικών τιμολογίων από κάποιον Πάροχο Υπηρεσιών Εφαρμογής (ASP). Οι ASPs παρέχουν ένα πλήθος υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες βασίζονται στο διαδίκτυο και τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνοι επιχειρήσεις με μικρό συνήθως κόστος ανά τιμολόγιο. Ο ρόλος τους είναι να αποτελούν ενδιάμεσο ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εκδίδουν και στις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν τιμολόγια. Ο εκδότης αποστέλλει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στην μορφή που εκείνος χρησιμοποιεί και ο παραλήπτης το δέχεται στην μορφή που εκείνος επιλέγει και είναι συμβατή με τα πληροφοριακά συστήματα του. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των στοιχείων του τιμολογίου σε ειδικές φόρμες, είτε on-line, είτε μέσω εφαρμογής thin-client η οποία εγκαθίσταται στο πληροφοριακό σύστημα του συναλλασσομένου Επιπλέον, παρέχονται διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες διαχείρισης των τιμολογίων όπως προβολή των εκδιδόμενων παραστατικών, ιχνηλάτηση της κατάσταση του παραστατικού και αυτόματη ενημέρωση για τη λήψη του τιμολογίου από τον παραλήπτη του, διαχείριση διαδικασιών επανέκδοσης τιμολογίου σε περίπτωση λάθους, στατιστικά στοιχεία κ.α.Το μοντέλο αυτό είναι χρήσιμο ιδιαίτερα όταν έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν την σχετική τεχνογνωσία και πόρους για να εμπλακούν στην απευθείας ψηφιακή αποστολή. Για τον λόγο αυτό αυτή την στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιοι ενδιάμεσοι που προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Τέλος υπάρχουν και τα μοντέλα Περιαγωγής (Roaming) και των Τεσσάρων μερών (4-party model). Η περιαγωγή αφορά στη σύνδεση δύο ASPs είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε διασυνοριακό περιβάλλον προκειμένου να παρέχουν πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Το μοντέλο 4 μερών, αποτελεί στην πραγματικότητα υποπερίπτωση του μοντέλου περιαγωγής με βασική διαφορά από το παραπάνω μοντέλο ότι στην περίπτωση του μοντέλου των 4-μερών οι σχέσεις μεταξύ των ASPs είναι πιο συχνές και σταθερές. Τα μοντέλα αυτά δεν θα μας απασχολήσουν άμεσα καθώς αποτελούν περιπτώσεις του μοντέλου παρόχου υπηρεσιών εφαρμογής με έμφαση στις διασυνοριακές συνεργασίες των ενδιάμεσων για την ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων.

Άρθρα


Τελευταία Νέα